Naravne vrednote in Natura 2000

Območje ob Dravi ima veliko biotsko vrednost in kot tako ima tudi velik nacionalni in mednarodni pomen zaradi pojavljanja večjega števila varstveno pomembnih vrst rastlin in živali. Glede na to so se tukaj opredelila posebej varovana območja Natura 2000. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo.

Na posebnem območju varstva Drava (POV Drava – Ident. št. SI5000011) varujemo 53 vrst ptic:

beločela gos Anser albifrons

mali galeb Larus minutus

rjavi srakoper Lanius collurio

belolična čigra Chlidonias hybridus

mali martinec Actitis hypoleucos

severni kovaček Phylloscopus trochilus

belorepec Haliaeetus albicilla

mali žagar Mergellus albellus

siva gos Anser anser

belovrati muhar Ficedula albicollis

mlakarica Anas platyrhynchos

sivi galeb Larus canus

breguljka Riparia riparia

močvirski lunj Circus pygargus

sivka Aythya ferina

čapljica Ixobrychus minutus

močvirski martinec Tringa glareola

srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus

čopasta črnica Aythya fuligula

mokož Rallus aquaticus

sršenar Pernis apivorus

črna čigra Chlidonias niger

navadna čigra Sterna hirundo

togotnik Philomachus pugnax

črna štorklja Ciconia nigra

pepelasti lunj Circus cyaneus

trstni cvrčalec Locustella luscinioides

črna žolna Dryocopus martius

pivka Picus canus

velika bela čaplja Egretta alba

črni škarnik Milvus migrans

plašica Remiz pendulinus

veliki žagar Mergus merganser

črnoglavi galeb Larus melanocephalus

polojnik Himantopus himantopus

vodomec Alcedo atthis

črnomorski galeb Larus cachinnans

prepelica Coturnix coturnix

zvonec Bucephala clangula

grahasta tukalica Porzana porzana

priba Vanellus vanellus

 

konopnica Anas strepera

pritlikavi kormoram Phalacrocorax pygmeus

 

kostanjevka Aythya nyroca

rdečegrli slapnik Gavia stellata

 

liska Fulica atra

rdečenogi martinec Tringa totanus

 

mala bela čaplja Egretta garzetta

rečni galeb Larus ridibundus

 

mala tukalica Porzana parva

reglja Anas querquedula

 

mali deževnik Charadrius dubius

rjavi lunj Circus aeruginosus

 

Slika: Označeno območje SPA Natura 2000

Na posebnem ohranitvenem območju Drava (POO – Ident.št. SI3000220) varujemo:

Habitatne tipe:

  • 3150 Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition
  • 3260 Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion
  • 3270 Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p.
  • 6110* Skalna travišča na bazičnih tleh Alysso-Sedion albi
  • 6210* Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk)
  • 6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem
  • 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  • 91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)
 Rastline:    plazeča zelena Apium repens
 Hrošči: 

 močvirski krešič Carabus variolosus
 škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus

 Metulji:   črtasti medvedek* Callimorpha quadripunctaria
 Kačji pastirji:  koščični škratec Coenagrion ornatum
 kačji potočnik Ophiogomphus cecilia
 Ribe: 

 bolen Aspius aspius
 navadna nežica Cobitis taenia
 kapelj Cottus gobio
 beloplavuti globoček Gobio albipinnatus
 zvezdogled Gobio uranoscopus
 grbasti okun Gymnocephalus baloni
 pezdirk Rhodeus sericeus amarus
 velika senčica Umbra krameri
 upiravec Zingel streber

 Dvoživke:    hribski urh Bombina variegata
 veliki pupek Triturus carnifex
 Plazilci:    močvirska sklednica Emys orbiculari
 Sesalci:   bober Castor fiber
  vidra Lutra lutra
 vejicati netopir Myotis emarginatus
 veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum


Znak * pomeni prednostno živalsko vrsto ali prednostni habitatni tip ali območje, v katerem so prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi.

Slika 24

Natura 2000 Vir: http://www.naravovarstveni-atlas.si/

 

Na območju občine Središče ob Dravi se nahaja šest naravnih vrednot. Naravne vrednote so poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.

Ident. štev.

 IME

KRATKA OZNAKA

 ZVRST

 POMEN

državni

lokalni

 6941

 Prode – rastišče navadnega rakitovca 

Rastišče navadnega rakitovca (Hippophae rhamnoides) v Prodah, jugovzohdno od Ormoža

 bot

 

 6958

 Drava – reka 2

Sonaravna struga reke Drave z obrežji in prodišči med Ormoškim jezerom in Središčem ob Dravi, jugozahodno od Obreža

 ekos, hidr

 

 6960V

 Drava – rečna loka 3

Reka Drava z rečno loko na območju med Ormoškim jezerom in Središčem ob Dravi

 hidr, zool, bot

 

 6961

 Drava – reka 3

Sonaravna struga reke Drave z obrežji in prodišči med Ormoškim jezerom in Središčem ob Dravi, južno od Središča ob Dravi.

 hidr, ekos

 

 7442 V

 Središče ob Dravi – habitat hrčka

Habitat hrčka (Cricetus cricetus) južno od Središča ob Dravi, vzhodno od Ormoža

 zool

 

Slika 25

Naravne vrednote Vir: http://www.naravovarstveni-atlas.si/